Othaim Holding Company
P.O. Box 28090 Riyadh 11437 , Kingdom of Saudi arabia .
Phone: 2540000 1 966+
fax: 2546666 1 966+
Email: othaim.com